Thư mời quan tâm dịch vụ đào tạo tại nước ngoài năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 1

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2023. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1.

I/ Chương trình đào tạo: Đào tạo quản trị rủi ro trong sản xuất kinh doanh và học hỏi kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp trong thời đại số
Chi tiết đề cương các chương trình đào tạo tại đây.
Nội dung và thứ tự sắp xếp bản chào giá tại đây.
II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:
• Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;
• Ông Ninh Viết Hồng, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0912582733, email: hongnv@evngenco1.vn.


  • Ban TCNS