Thư mời quan tâm dịch vụ đào tạo năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 1 (đợt 3)

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2023. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1.

I/ Các chương trình đào tạo gồm:
1.  Đề cương chương trình đào tạo EVNGENCO1 leadership năm 2023;
2.  Đề cương chương trình đào tạo triển khai văn hóa học tập và giới thiệu đổi mới sáng tạo;

Chi tiết đề cương các chương trình đào tạo tại đây.
Nội dung và thứ tự sắp xếp bản chào giá tại đây.

II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:
• Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;
• Ông Ninh Viết Hồng, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0912582733, email: hongnv@evngenco1.vn.


  • Ban TCNS