Thư mời quan tâm dịch vụ đào tạo năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 1 (đợt 2)

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2023. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1.

I/ Các chương trình đào tạo gồm:

1.    Chương trình đào tạo Xây dựng văn hóa số trong EVNGENCO1;
2.    Chương trình đào tạo Tăng cường phát triển năng lực quản trị và phát triển chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ CBQL các cấp;
3.    Chương trình đào tạo về phong cách lãnh đạo EVN/EVNGENCO1 cho đội ngũ CBQL các cấp;
4.    Chương trình đào tạo Nâng cao nghiệp vụ về quản lý an toàn đập thủy điện;
5.    Chương trình đào tạo về thông số rủi ro;

Chi tiết đề cương các chương trình đào tạo tại đây.
Nội dung và thứ tự sắp xếp bản chào giá tại đây.


II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

• Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;
• Ông Ninh Viết Hồng, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0912582733, email: hongnv@evngenco1.vn.


  • Ban TCNS