Thư mời quan tâm dịch vụ đào tạo năm 2023 (Nghiệp vụ Công Nghệ Thông tin) của Tổng công ty Phát điện 1

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2023. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1.

I/ Các chương trình đào tạo gồm:

1. Chương trình đào tạo Khóa học kỹ năng cơ bản về cơ sở dữ liệu và kỹ năng cơ bản về bảo vệ dữ liệu trên không gian mạng;

2. Chương trình đào tạo khóa học vận hành và quản lý các hệ thống số.

Chi tiết đề cương các chương trình đào tạo tại đây.

II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

• Ông Nguyễn Trọng Thắng Chuyên viên Ban Kinh doanh Thị trường điện, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0913262252, email: thangnt@evngenco1.vn

• Ông Hồ Đức Năng, Phó Trưởng Ban Kinh doanh Thị trường điện, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 09626611668, email: nanghd@evngenco1.vn

III/ Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá: 17:00 ngày 18/9/2023.