Thư mời quan tâm báo giá thiết bị hội nghị truyền hình tại phòng họp của Tổng công ty Phát điện 1

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai Kế hoạch trang bị thiết bị hội nghị truyền hình tại phòng họp của Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1.

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 đang có nhu cầu trang bị thiết bị hội nghị truyền hình lắp đặt tại hội trường Cơ quan Tổng công ty để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng hội họp trực tuyến phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Chi tiết nội dung thiết bị trang bị thiết bị hội nghị truyền hình lắp đặt tại hội trường Cơ quan Tổng công ty Tại đây.

II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

• Ông Nguyễn Trọng Thắng Chuyên viên Ban Kinh doanh Thị trường điện, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0913262252, email: thangnt@evngenco1.vn

• Ông Hồ Đức Năng, Phó Trưởng Ban Kinh doanh Thị trường điện, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 09626611668, email: nanghd@evngenco1.vn

III/ Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá: 08h00 ngày 18/9/2023.


  • Ban Kinh doanh Thị trường điện