Thông tin đấu thầu Văn phòng EVNGenco1

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

 

 

 

 

 

2