Thông tin đấu thầu Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

 

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

27/08/2019 16:10

27/08/2019 16:10

10/09/2019 14:00

2

 

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

23/08/2019 11:13

28/08/2019 14:00

09/09/2019 15:00