Thông cáo báo chí về tình hình SXKD – ĐTXD tháng 11 năm 2019 và kế hoạch tháng 12 năm 2019

Thông tin chi tiết tại đây


  • Phạm Phương Thảo (VP)