Thông cáo báo chí về tình hình SXKD – ĐTXD tháng 07 và kế hoạch tháng 08 năm 2019

Thông tin chi tiết tại đây 


  • Phạm Phương Thảo (VP)