Thông cáo báo chí về tình hình SXKD – ĐTXD tháng 05 năm 2019 và kế hoạch tháng 06 năm 2019

Thông cáo báo chí về tình hình SXKD – ĐTXD tháng 05 năm 2019 và kế hoạch tháng 06 năm 2019