Thông cáo báo chí về tình hình SXKD – ĐTXD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018

Thông cáo báo chí về tình hình SXKD – ĐTXD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018


  • Phạm Phương Thảo (VP)