Thông cáo báo chí về tình hình SXKD – ĐTXD 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019

Thông tin chi tiết tại đây 


  • Phạm Phương Thảo (VP)