Thông báo tuyển dụng các Phó trưởng ban: TC&NS, KH, KDTTĐ, KTSX

Tổng công ty phát điện 1 xin thông báo Kế hoạch tuyển dụng các Phó trưởng ban: TC&NS, KH, KDTTĐ, KTSX

Chi tiết xem tại đây 


  • Phạm Phương Thảo (VP)