Ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVNGENCO1 với Người đại diện tại các công ty con, công ty liên kết

Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1, ông Nguyễn Tiến Khoa đã ký kết Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của EVNGENCO 1 tại các công ty con, công ty liên kết có vốn góp của EVNGENCO1 với Người đại diện tại các đơn vị này trong buổi lễ diễn ra ngày 30/11/2018.

Tới tham dự buổi ký kết có PTGĐ Tập đoàn điện lực Việt Nam, Đinh Quang Tri, lãnh đạo Tổng công ty phát điện 1 và lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết, bao gồm: CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam, CTCP EVN Quốc tế, và CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.

Chủ tịch Nguyễn Tiến Khoa ký hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn với  CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi 

Chủ tịch Nguyễn Tiến Khoa ký hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn với  CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh

Với CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam

CTCP EVN Quốc tế

Và CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

.Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của EVNGENCO1 tại các này quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện được ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại doanh nghiệp; chức trách, nhiệm vụ cụ thể của Người đại diện trong công tác quản lý, phát triển vốn của EVNGENCO1 tại doanh nghiệp. Việc ký kết nhằm tăng cường công tác quản lý của EVNGENCO1 với Người đại diện, cũng như nâng cao trách nhiệm của Người đại diện tại các công ty có vốn góp của EVNGENCO1.