EVNGENCO 1 thực hiện tốt Quy chế phối hợp năm 2018 giữa Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn

Ngày 19/02/2019, tại trụ sở Tổng công ty Phát điện 1, Đ/c Phùng Văn Sinh Phó TGĐ Tổng công ty và đồng chí Trần Doãn Thành Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã đồng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 năm 2018, triển khai nhiệm vụ phối hợp trọng tâm năm 2019.

Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Khoa- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty; thành phần tham dự gồm đại diện các Ban/Văn phòng của Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ Văn phòng Công đoàn Tổng công ty.

Ảnh. Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1 đánh giá cao thành tích Công đoàn Tổng công ty đã đạt được trong năm 2018; sự đoàn kết, nỗ lực của các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác. Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp, Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực thi văn hóa doanh nghiệp. Lãnh đạo Tổng công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt việc giám sát thực hiện các chính sách, quy định đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ và công tác xã hội - từ thiện đạt kết quả tốt và được đông đảo công đoàn viên nhiệt tình tham gia. Các đại biểu dự Hội nghị cần dành nhiều thời gian để thảo luận, xây dựng chương trình mục tiêu cụ thể trong công tác phối hợp năm 2019.

Ảnh. Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận đóng góp, bổ sung của các đại biểu tham dự Hội nghị, chủ trì Hội nghị đã kết luận:

Năm 2018, bên cạnh những nhiệm vụ phối hợp thường xuyên, Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã phối hợp triển khai tốt các nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 ban hành kèm theo Kế hoạch liên tịch số 727/LT-EVNGENCO1-CĐ ngày 16/3/2018. Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, động viên người lao động tích cực học tập, lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng công ty, xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định, vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Tổng giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện tốt công tác phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia thực hiện quản lý đơn vị, tham gia ý kiến về chế độ lương, thưởng và các chế độ chính sách cho người lao động. Phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, bảo đảm tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của Tổng công ty. Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả công tác phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tạo không khí hăng hái phấn khởi góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Trong năm 2019, Ban Chấp hành Công đoàn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng ban hành các chương trình kế hoạch cụ thể tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã diễn ra trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hoàn thành tốt các nội dung đề ra.

 

Các nhiệm vụ phối hợp trọng tâm năm 2019 giữa Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1:

Một là, tiếp tục đổi mới phương pháp, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động. Thực hiện việc tuyên truyền tới từng bộ phận, phòng ban, phân xưởng và người lao động trong Tổng công ty. Trong năm 2019, đặc biệt quan tâm tuyên truyền vận động tại các Công ty nhiệt điện, các Nhà máy thủy điện vùng sâu, vùng xa, về chấp hành các chế độ chính sách của Nhà nước, kỷ luật lao động trong sản xuất, kế hoạch nhiệm vụ của Tổng công ty, chủ trương tái cơ cấu, thay đổi mô hình tổ chức nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát tài chính, giải quyết lao động ngoài định biên. Tăng cường tuyên truyền giá trị văn hóa của ngành,Tổng công ty và đơn vị để người lao động tin tưởng gắn bó lâu dài với đơn vị.

Hai là, tăng cường việc giám sát thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất. Phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, đặc biệt đôn đốc thực hiện các biện pháp ATVSLĐ tại các vị trí xa, khuất nguy cơ dễ xảy ra mất an toàn lao động. Thực hiện rà soát, bổ sung cảnh báo tại các vị trí trên công trường có nguy cơ mất an toàn lao động

Ba là, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực phối hợp trong việc hoàn thiện các các quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi NLĐ. Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Tổng công ty theo quy định.

Bốn là, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chủ đề năm 2019 của Tập đoàn “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”;

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập CĐ TCT và 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam trong tháng 7/2019, kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành điện 21/12 (Tổ chức Hội diễn văn nghệ, Hội thao cấp TCT, Lễ biểu dương CB Công đoàn đoàn tiêu biểu, nữ công xuất sắc trong tháng 7/2019)

Năm là, tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội. Tiếp tục phối hợp xây dựng bổ sung thiết chế thể thao tại các đơn vị, ưu tiên các đơn vị còn khó khăn địa bàn vùng sâu vùng xa. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nơi có đơn vị của Tổng công ty hoạt động để triển khai tốt công tác an sinh xã hội.


  • Nguyễn Kiên Cường - VP Công đoàn TCT