Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Ngày 22/5/2020, Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở công ty (thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Đại diện Tổng công ty Phát điện 1 (cổ đông sở hữu 99,97% vốn) có đồng chí Phạm Viết Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên, đồng chí Nguyễn Tiến Chương -  Phó Tổng giám đốc và đại diện các Ban: Tổng hợp, Tài chính kế toán, Quản lý Đầu tư xây dựng.

Trong năm 2019, tình hình thuỷ văn không thuận lợi. Đặc biệt, trong tháng 01/2019, Công ty phải xả điều tiết là 35,65 triệu m3. Lưu lượng nước về hồ giảm trong mùa lũ, lưu lượng nước về bình quân là 20,80m3/s, thấp hơn TBNN…

Chủ tọa điều hành Đại hội

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo hiệu quả, kịp thời của Tổng công ty Phát điện 1 cùng sự nỗ lực cố gắng trong quản trị, điều hành sản xuất của tập thể ban lãnh đạo và sự quyết tâm hăng say sản xuất của người lao động Công ty, trong năm 2019 Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD). Cụ thể: Sản lượng điện sản xuất đạt tỷ lệ 100,2%; dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim thực hiện giải ngân đạt 74,12%; Dự án điện mặt trời Đa Mi thực hiện giải ngân 97,13%; Công tác đầu tư phát triển đạt 85,39%; lợi nhuận sau thuế 1.048 tỷ đồng đạt 188,68%; cổ tức năm 2019 là 24% đạt 200%.

Cổ đông phát biểu tại Đại hội

Các cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2020

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2020 với một số chỉ tiêu, cụ thể:

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: Sản lượng điện sản xuất 2.571 triệu kWh; lợi nhuận sau thuế 614.079 triệu đồng.

Chỉ tiêu đầu tư: 139.414 triệu đồng, trong đó đầu tư xây dựng 108.487 triệu đồng, đầu tư phát triển 30.927 triệu đồng.

Chỉ tiêu cổ tức: 14%     

Đồng chí Phạm Viết Hùng phát biểu tại Đại hội

Đại điện Công ty mẹ Tổng công ty Phát điện 1, đồng chí Phạm Viết Hùng đã biểu dương kết quả đạt được trong SXKD của Hội đồng quản trị, tập thể người lao động trong việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 và chúc Công ty năm 2020 tiếp tục SXKD hiệu quả đảm bảo kế hoạch lợi nhuận, cổ tức cho các Cổ đông và nâng cao đời sống cho toàn thể NLĐ trong Công ty.

Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi là công ty con của Tổng công ty Phát điện 1 theo Quyết định số 3023/QĐ-BCT ngày 01/6/2012 của Bộ Công thương. Công ty chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán DNH kể từ ngày 19/6/2017.

 

 


  • Hoàng Văn Long (Ban TH)