Công bố thông tin doanh nghiệp Tổng công ty phát điện 1 - 6 tháng đầu năm 2019

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước;

Thực hiện công văn số 4688/EVN-PC ngày 09/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin và Nghị quyết số 98/NQ-EVNGENCO1 ngày 06/8/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019.

Tổng công ty Phát điện 1 xin công bố các nội dung công bố thông tin 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng công ty theo quy định:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019, chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II năm 2019, chi tiết tại đây


  • Phạm Phương Thảo (VP)