Công bố thông tin doanh nghiệp EVNGENCO1 năm 2021

Thực hiện quy định tại Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty Phát điện 1 kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022  tại đây

1. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2021: chi tiết tại đây

2. Báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/2021: chi tiết tại đây