Công bố thông tin doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty phát điện 1

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước và chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, Tổng công ty Phát điện 1 xin đăng tải công bố thông tin doanh nghiệp Tổng công ty phát điện 1 6 tháng đầu năm 2018 như file đính kèm:

Công bố thông tin doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018


  • Phạm Phương Thảo (VP)