Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2016-2020)

Tổng công ty Phát điện 1 công bố thông tin về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2016-2020) theo nghị định 81/NĐ-CP của Thủ Tướng Chính phủ. 

Nội dung chi tiết tại đây