• 15/09/2023

Chúng ta chỉ có một hành tinh để sống. Sự cân nhắc và hành động của chúng ta hôm nay sẽ tạo nên tương lai cho thế hệ mai sau. Với sứ mệnh bảo vệ môi trường, Công ty Thủy điện Đồng Nai hướng tới thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, đồng hành cùng sự bền vững và hài hòa tự nhiên.


  • 12/04/2023

Dù mới tham gia nhưng Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã nhanh chóng thích ứng linh hoạt và hiệu quả với thị trường điện cạnh tranh.


  • 05/04/2023

Tại Quyết định số 248/QĐ-EVN ngày 23/3/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN.


  • 16/03/2023

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01); Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về triển...


Số lượt truy cập 6.964.026

Đang trực tuyến 29