Hệ giá trị cốt lõi của Văn hóa Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) được hình thành và tích lũy bởi văn hóa của tất cả các thành viên trong Tổng công ty. EVNGENCO1 cam kết xây dựng và hoàn thiện văn hóa của mình bằng trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng của từng thành viên để trở thành một bộ phận...