Tham dự đại hội có 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 440.456.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,88% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Về phía Tổng công ty Phát điện 1, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty và đại diện các Ban chuyên môn đã tham dự Đại hội.

Lễ khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCPNĐ Quảng Ninh thông qua và biểu quyết với sự nhất trí cao các nội dung như sau: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2018 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Mức lương, thù lao của người quản lý năm 2018 và dự kiến mức lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán cáo tài chính năm 2019.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trình bày báo cáo trước Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

 • Sản lượng điện sản xuất: 7,726 tỷ kWh;
 • Sản lượng điện thương phẩm: 6,991 tỷ kWh;
 • Tổng doanh thu: 9.674 tỷ đồng;
 • Tổng chi phí: 9.310 tỷ đồng;
 • Tổng lợi nhuận: 364 tỷ đồng.

Ông Trần Việt Anh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã bầu ông Trần Việt Anh – PTGĐ, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 1 tham gia Hội đồng quản trị Công ty. Sau Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Trần Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 23/4/2019.

Phát biểu nhậm chức, ông Trần Việt Anh, tân Chủ tịch HĐTV CTCPNĐ Quảng Ninh đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị CTCPNĐ Quảng Ninh, lãnh đạo TCT Phát điện 1 và xin hứa sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành trọng trách mới được giao phó, cùng các thành viên HĐQT lãnh đạo CTCPNĐ Quảng Ninh vượt qua khó khăn thách thức và đạt tới thành công.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh trong năm 2018 và đề nghị Công ty cần quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động”, nâng cao độ tin cậy và hiệu suất các Tổ máy, giảm tiêu hao nhiên liệu… để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã kết thúc tốt đẹp.

I. Tình hình thực hiện công tác CPH trong tháng 4/2019

1. Về Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa

Về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất

Đối với diện tích đất bổ sung (12.635m2 đất) tại Lâm Đồng: EVN đã có Văn bản ngày 20/3/2019 báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNN) về bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của EVNGENCO1 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hiện Ủy ban QLVNN đang có chương trình đi kiểm tra thực tế diện tích đất tại NMTĐ Đồng Nai 4.

Đối với diện tích đất tại Đà Nẵng (2.500 m2): Bộ Tài chính đã có Văn bản ngày 21/3/2019 gửi UBND thành phố Đà Nẵng về phương án sắp xếp xử lý cá cơ sở nhà, đất của EVNGENCO1. Hiện Sở Tài chính đang lấy ý kiến các sở ban ngành của Thành phố.

Về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa

Đối với diện tích đất tại Hà Nội (97,4m2): Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã có văn bản ngày 28/4/2019 gửi UBND thành phố Hà Nội về phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa của Tổng công ty Phát điện 1 tại nhà khách Hương Lan, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. Hiện nay Phòng Kinh tế - UBND thành phố Hà Nội đang xem xét giải quyết.

Đối với đất và tài sản trên 5 thửa đất bàn giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh:

 -  Ngày 01/4/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định về việc chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với diện tích 15.113,2 m2 và thu hồi 20.558,2 m2 đất của EVNGENCO1 tại các phường: Quang Trung, Bắc Sơn, Trưng Vương thuộc thành phố Uông Bí giao cho UBND thành phố Uông Bí quản lý.

 - Thực hiện Văn bản ngày 25/10/2018 của UBND Tỉnh về tiếp nhận tài sản của Bộ Tài chính chuyển về tỉnh Quảng Ninh quản lý, Tổng công ty đã bàn giao 05 thửa đất do Công ty Nhiệt điện Uông Bí quản lý tại các phường Quang Trung, Bắc Sơn, Trưng Vương thành phố Uông Bí cho UBND thành phố Uông Bí quản lý vào ngày 12/4/2019.

 - Về nhà, tài sản trên đất của 5 thửa đất bàn giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh: Tổng công ty đề nghị EVN cho phép EVNGENCO1 được bàn giao cho UBND Tỉnh quản lý, hạch toán giảm tài sản theo Quyết định  ngày 31/8/2018 của Bộ Tài chính và văn bản ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho UBND thành phố Uông Bí quản lý theo quy định.

2. Về việc điều chỉnh thời điểm XĐGTDN để CPH EVNGENCO1

 Các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đã có ý kiến về việc điều chỉnh thời điểm XĐGTDN để CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1, theo đó, thời điểm XĐGTDN là thời điểm sau khi phương án sử dụng đất của EVNGENCO1 được phê duyệt và đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh thời điểm cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1 cho phù hợp với các quy định của Nghị định 126.

3. Về việc bàn giao Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (NMNĐ DH3MR) từ EVN sang EVNGENCO1

Thực hiện Công văn ngày 01/4/2019 của Ủy ban QLVNN về việc CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 (Văn bản 333), ngày 05/4/2019 EVNGENCO1 đã có Báo cáo giải trình cơ sở pháp lý, thẩm quyền phê duyệt, thủ tục, trình tự bàn giao dự án NMNĐ DH3MR từ EVN sang EVNGENCO1. Ngày 11/4/2019 EVN đã có Văn bản báo cáo giải trình Văn bản 333 của Ủy ban QLVNN. Hiện nay, Ủy ban QLVNN đang xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ về nội dung này.

 4. Về việc thoái vốn tại các Công ty cổ phần

Ngày 28/03/2019, EVNGENCO1 đã có Văn bản báo cáo EVN về tình hình thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD), Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) và Công ty cổ phần Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) (Văn bản 119), cụ thể như sau:

+ Công tác thoái vốn tại VNPD

EVNGENCO1 đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam để phục vụ công tác thoái vốn (ký hợp đồng ngày 12/03/2019). Hiện đơn vị tư vấn đang triển khai công tác xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo nội dung hợp đồng.

Ngày 17/04/2019, UHY đã gửi EVNGENCO1 Dự thảo Báo cáo kết quả định giá. Ngày 18/04/2019 EVNGENCO1 và UHY đã có buổi làm việc, trao đổi một số nội dung cần bổ sung, hiệu chỉnh đối với Dự thảo báo cáo UHY đã gửi. Hai bên đã thống nhất bằng biên bản và phía UHY sẽ thực hiện bổ sung, hiệu chỉnh theo yêu cầu của EVNGENCO1.

Dự kiến EVNGENCO1 sẽ trình EVN hồ sơ thẩm định giá, giá khởi điểm và phương án thoái vốn VNPD trong tháng 4/2019.

+ Công tác thoái vốn tại QTP

Tổng công ty đã chỉ đạo, đôn đốc QTP tích cực làm việc với các Ngân hàng trong nước để tìm kiếm, triển khai các giải pháp tái cấu trúc các khoản vay nước ngoài của dự án NMNĐ Quảng Ninh 1, 2. QTP đã có Văn bản ngày 27/02/2019 gửi các Ngân hàng thương mại trong nước đề nghị gửi bản chào cung cấp tín dụng để Công ty thực hiện tái cấu trúc khoản vay nước ngoài đối với dự án NMNĐ Quảng Ninh 1, 2. Tuy nhiên, các ngân hàng  không đáp ứng hoặc kèm điều kiện rất khó thực hiện được. Dẫn đến việc chuyển nhượng vốn của EVNGENCO1 tại QTP hoàn thành trước thời điểm XĐGTDN để CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1 (dự kiến 0h ngày 01/01/2020) là không khả thi.

Vì vậy, tại Văn bản 119, Tổng công ty Phát điện 1 đã báo cáo EVN xem xét, chấp thuận chủ trương tạm dừng chuyển nhượng vốn của EVNGENCO1 tại  QTP trước thời điểm XĐGTDN để CPH Công ty mẹ EVNGENCO1.

+ Công tác thoái vốn tại DHD

Tại Văn bản 119, Tổng công ty đã đề xuất EVN xem xét, phê duyệt như sau:

- Song song với việc đàm phán để thống nhất chủ trương chuyển nhượng vốn của EVNGENCO1 với JICA, thông qua chủ trương cho phép EVNGENCO1 triển khai công tác lựa chọn tư vấn thẩm định giá của DHD bắt đầu từ tháng 4/2019.

- Hỗ trợ EVNGENCO1 tiếp tục đàm phán với JICA để thống nhất phương án chuyển nhượng 49% phần vốn của EVNGENCO1 tại DHD. Trong trường hợp không thực hiện được theo phương án nêu trên, thì xem xét đàm phán theo phương án chuyển nhượng 34,93% phần vốn của EVNGENCO1 tại DHD và giữ lại 65% phần vốn (do việc EVNGENCO1 giảm tỉ lệ sở hữu vốn của DHD từ 99,93% xuống 65% sẽ không làm thay đổi vị trí cổ đông chi phối có quyền phủ quyết của EVN/EVNGENCO1 tại với DHD, do đó không làm thay đổi cấu trúc quản trị doanh nghiệp của DHD và sẽ không ảnh hưởng tới việc hoàn thành các mục tiêu của dự án Đa Nhim MR).

Ngày 12/04/2019, HĐTV EVN đã ban hành Nghị quyết phê duyệt danh mục chuyển nhượng vốn của các EVNGENCO tại các CTCP giai đoạn 2019-2020 và EVN đã có Văn bản chỉ đạo số 2000/EVN-QLV ngày 17/04/2019. EVNGENCO1 tiếp thu và thực hiện theo chỉ đạo của EVN.

5. Công tác xử lý tài chính

Sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2018, EVNGENCO1 tiếp tục thực hiện rà soát danh mục công nợ, phân tích tuổi nợ và nghiên cứu hướng xử lý đối với các khoản công nợ tồn đọng.

6. Về việc chuẩn bị Data room

EVNGENCO1 đang tiếp tục thực hiện chuẩn bị tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu để cung cấp nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu, rà soát đặc biệt về kỹ thuật, pháp lý, tài chính và thương mại theo chỉ đạo của EVN tại Văn bản  ngày 30/11/2018. Hiện Tổng công ty đang dự toán khối lượng tài liệu để thực hiện biên dịch sang tiếng Anh.

II. Kế hoạch công tác CPH trong tháng 5/2019

Tổng công ty Phát điện 1 dự kiến kế hoạch công tác CPH trong tháng 5/2019 như sau:

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước tại các địa phương hoàn thiện phương án sử dụng đất của Tổng công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục xây dựng phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đa Nhim - Hàm thuận - Đa Mi.

Tiếp tục phối hợp với các Ban của EVN làm việc với Ủy ban, các Bộ, Ngành có liên quan về việc phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

Tiếp tục chuẩn bị dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu tư vấn XĐGTDN, tư vấn lập phương án CPH.

Tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn XĐGTDN, tư vấn lập phương án CPH nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện, quyết toán, thanh lý hợp đồng tư vấn XĐGTDN, tư vấn lập phương án CPH sau khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu để cung cấp cho nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu, rà soát đặc biệt về kỹ thuật, pháp lý, tài chính và thương mại sau khi ký bảo mật thông tin.

Phần mềm thu thập dữ liệu đo đếm (EVN HES) do Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam thiết kế và xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, nhằm đáp ứng các yêu cầu về thu thập dữ liệu công tơ điện tử trong Tập đoàn điện lực Việt Nam. Hệ thống phần mềm có chức năng đọc công tơ điện tử: thiết lập danh mục điểm đo, đọc dữ liệu công tơ điện tử, phân tích và xử lý dữ liệu, giám sát thu thập dữ liệu.

EVN HES được áp dụng thống nhất cho tất cả các đơn vị trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm hiện đại hóa công tác thu thập số liệu và nâng cao hiệu quả điều hành thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa trong lĩnh vực thu thập và quản lý số liệu đo đếm. Phần mềm cung cấp các chức năng, công cụ quản lý, theo dõi, thu thập và xử lý thông tin dữ liệu đo đếm một cách tự động trên toàn Tập đoàn. Hệ thống được thiết kế để hướng đến việc thống nhất công nghệ thu thập và phần mềm thu thập áp dụng với các công nghệ hiện hữu trong và ngoài nước, nhằm nâng cao tính minh bạch, tăng năng suất lao động cho các đơn vị sử dụng. Hệ thống cho phép kết nối, tích hợp với các phần mềm MDMS, Kho dữ liệu đo đếm EVN, CMIS, PMIS để tích hợp các dữ liệu đo đếm sử dụng trong quá trình tính toán hóa đơn, xây dựng thông tin lưới điện, nghiên cứu phụ tải.…,

Hệ thống phần mềm tạo ra công cụ quản lý áp dụng thống nhất trong toàn EVN, là hệ thống duy nhất tại Việt Nam có thể kết nối được với tất cả các chủng loại thiết bị đo đếm trên lưới của EVN. Điều này giúp dễ dàng theo dõi, xử lý và nâng cao hiệu quả điều hành thông qua việc ứng dụng CNTT.

Trong chủ trương của chính phủ về việc tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống thu thập dữ liệu công tơ điện tử là một trong những nền tảng về thu thập dữ liệu IoT điển hình để có kiến thức và công nghệ trong việc tiếp tục phát triển các công nghệ thu thập dữ liệu tương tự trong tương lai. Phần mềm mang lại hiệu quả kinh tế cao khi giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu, tiết kiệm chi phí, thời gian khi sử dụng, là cơ sở để thống nhất giao thức thiết bị trên toàn EVN. Việc tự động hóa thu thập dữ liệu sẽ giải phóng được nguồn lao động thủ công nâng cao chất lượng dịch vụ cho ngành điện, hỗ trợ ngành điện trong việc chăm sóc khách hàng và có chiến lược dài hạn trong việc sử dụng nguồn nhân lực.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết: Thực hiện chủ trương hiện đại hóa lưới điện của EVN, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ thì công nghệ thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Với nhiệm vụ phát triển CNTT phục vụ nhu cầu của EVN, các phần mềm do EVNICT lập trình và phát triển đã và đang mang lại hiệu quả trong EVN trong đó có phần mềm EVNHES. EVNHES là phần mềm tạo ra công cụ quản lý áp dụng thống nhất đọc và giám sát dữ liệu công tơ điện tử trong toàn EVN. Hệ thống này giúp nâng cao tính minh bạch, tăng năng suất lao động cho các đơn vị sử dụng, thống nhất việc xử lý dữ liệu từ các hệ thống đo đếm do các nhà sản xuất khác nhau.

Tính đến thời điểm hiện tại, phần mềm đang được áp dụng tại 5 Tổng công ty Điện lực (EVNHANOI, EVNHCMC, EVNNPC, EVNSPC, EVNCPC, EVNNPT và 4 Công ty truyền tải điện (1, 2, 3, 4) với số lượng 1,5 triệu điểm đo. Năm 2019, EVN HES sẽ được tiếp tục áp dụng thực hiện tại 5 triệu điểm đo nữa. .

Đây là sản phẩm thứ 8 của EVNICT giành được danh hiệu Sao Khuê trong 16 năm qua. Trước đó, các sản phẩm Hệ phần mềm quản lý khách hàng dùng điện (CMIS); Phần mềm viễn thông công cộng (T3S); Phần mềm thị trường điện; Phần mềm hệ thống quản lý hóa đơn điện tử và Hệ thống thông tin quản lý kỹ thuật lưới điện; Hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật nhà máy điện (PMIS); Phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS) đã đạt danh hiệu Sao Khuê.

Sao Khuê là giải thưởng thường niên, uy tín và danh giá do Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) sáng lập và được tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2003 nhằm vinh danh những sản phẩm phần mềm, dịch vụ CNTT xuất sắc. Dựa trên hệ thống các tiêu chí đánh giá trực tiếp đối với Sản phẩm/Giải pháp/Dịch vụ và các tiêu chí đánh giá về năng lực hoạt động, uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, tổ chức là chủ sở hữu của sản phẩm/dịch vụ/giải pháp đăng ký bình chọn, Ban tổ chức Sao Khuê 2019 đã chọn ra 96 đề cử xuất sắc bình chọn Danh hiệu Sao Khuê 2019, gồm 68 Danh hiệu dành cho các sản phẩm phần mềm tiêu biểu và 28 Danh hiệu dành cho các dịch vụ CNTT tiêu biểu. Đặc biệt, trong số 96 Danh hiệu Sao Khuê, Hội đồng cũng bình chọn 10 đề cử xuất sắc nhất, trong đó có 09 sản phẩm và 01 dịch vụ để trao Danh hiệu TOP 10 Sao Khuê 2019.

 

Tham dự buổi họp còn có đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1, Lãnh đạo các Ban thuộc EVN, EVNGENCO1; Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Ban QLDA Nhiệt điện 3, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2, Tổng thầu Sumitomo.

  

Đ/c Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc EVN kiểm tra tiến độ thi công NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng và công tác vận hành NMNĐ Duyên Hải 1, NMNĐ Duyên Hải 3 (ảnh: Chí Thành)

Cuộc họp nhằm kiểm tra tiến độ thi công NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng, công tác vận hành NMNĐ Duyên Hải 1, NMNĐ Duyên Hải 3 và một số công tác quan trọng khác.

Tổng Giám đốc EVN kiểm tra công trường NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng (ảnh: Chí Thành)

Tại cuộc họp, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã báo cáo chi tiết về tình hình sản xuất kinh doanh Quý I, năm 2019 tại Công ty. Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại các tổ máy thuộc S1 -NMNĐ Duyên Hải 1, S1, S2 - NMNĐ Duyên Hải 3 đang vận hành ổn định theo điều động của Trung tâm điều độ điện Quốc gia (A0); Tổ máy S2 – NMNĐ Duyên Hải 1 cũng đã hoàn thành công tác tiểu tu vào ngày 31/3/2019, hiện đang vận hành ổn định.  Tính đến hết Quý I/2019, NMNĐ Duyên Hải 1 đã sản xuất đạt 1.358 triệu kWh, tương ứng 18,44% kế hoạch năm 2019 (kế hoạch năm 2019 là 7.385 triệu kWh); Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 là 1.938 triệu kWh tương ứng 25,06% kế hoạch năm 2019 (kế hoạch năm 2019 là 7.756 triệu kWh). Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như suất hao than, suất hao dầu tinh, suất hao nhiệt, tỷ lệ điện tự dùng sản xuất điện bao gồm tổn thất MBA, … của cả 02 nhà máy ngày càng được cải thiện.

Công tác bảo vệ môi trường và tiêu thụ tro xỉ tiếp tục được công ty đặc biệt quan tâm, từng ngày đã đạt được những kết quả khả quan. Công tác kiểm soát bụi, khí thải, nước thải được thực hiện tốt; hiện tại chỉ tiêu về khí thải của các nhà máy đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện (QCVN 22:2009/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT). Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng mua bán tro xỉ với 7 doanh nghiệp; trong Quý I/2019 tình hình tiêu thụ tro, xỉ của NMNĐ Duyên Hải 1 đạt 60%, NMNĐ Duyên Hải 3 đạt 90% so với lượng tro xỉ phát sinh. Ngày 28/3/2019, Công ty đã phối hơp với Ban QLDA Nhiệt điện 3 triển khai đầu tư xây dựng đường ống dẫn tro, xỉ từ nhà máy ra cảng để vận chuyển bằng đường biển; dự kiến đưa vào vận hành trong Quý II/2019.

Cũng trong buổi làm việc, Tổng thầu NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng – Tập đoàn Sumitomo cũng đã báo cáo Tổng Giám đốc về tình hình thi công và tiến độ của dự án NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng. Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại, dự án NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng đã hoàn thành công tác tẩy rửa hoá chất; theo tiến độ, dự án sẽ đốt lò lần đầu bằng dầu vào ngày 25/4/2019; đốt lò lần đầu bằng than vào ngày 13/5/2019; hoà đồng bộ lần đầu ngày 30/5/2019; chạy tin cậy ngày 04/10/2019 tiến tới cấp PAC vào tháng 12/2019.

Tổng Giám đốc Giám đốc EVN kiểm tra công tác vận hành NMNĐ Duyên Hải 3 (ảnh: Chí thành)

Sau khi nghe báo cáo của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Ban QLDA Nhiệt điện 3, Tổng thầu Sumitomo và ý kiến của Lãnh đạo các đơn vị, Tổng Giám đốc kết luận:

Đối với dự án NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng; Tổng Giám đốc thống nhất với báo cáo và các mốc tiến độ do Tổng thầu Sumitomo trình bày; Tổng Giám đốc yêu cầu Tổng thầu cố gắng đảm bảo các mốc tiến độ nêu trên; không để chậm tiến độ thêm nữa. Tổng Giám đốc cũng đề nghị Ban QLDA Nhiệt điện 3, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 tăng cường giám sát, đôn đốc, hỗ trợ Tổng thầu để đảm bảo các mốc tiến độ của dự án, đặc biệt là trong giai đoạn chạy thử nghiệm (commissioning).

Đối với tình hình sản xuất kinh doanh và vận hành NMNĐ Duyên Hải 1, NMNĐ Duyên Hải 3, Tổng Giám đốc đánh giá cao nỗ lực của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong thời gian qua. Nhiệm vụ trọng tâm của EVN trong năm 2019, đặc biệt là mùa khô 2019 là tiếp đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong đó Trung tâm điện lực Duyên Hải và TTĐL Vĩnh Tân đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho khu vực phía Nam. Tổng Giám đốc đề nghị EVNGENCO1 cần quan tâm kiểm soát chất lượng than, khi phát hiện than ở các chuyến tàu nào không đạt chất lượng thì phải có ý kiến ngay với Tập đoàn than khoán sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc để kịp thời xử lý.

Tình hình vận hành các tổ máy hiện đang vận hành ở mức công suất cao, nhưng vẫn chưa đạt được sự tin cậy và tồn tại nhiều nguy cơ sự cố. Tổng Giám đốc yêu cầu Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sớm hoàn thiện chương trình kiểm soát sự cố thiết bị; rà soát lại quy trình phân cấp quản lý thiết bị đến từng đơn vị, cá nhân; lập chu kỳ sửa chữa cho toàn bộ các thiết bị nhà máy từ nay đến 2025; kiểm soát tốt các sự cố để tránh ảnh hưởng đến độ khả dụng của các tổ máy.

Một trong những công tác được Tổng Giám đốc đặc biệt quan tâm là công tác nạo vét luồng và phương án đổ vật, chất nạo vét của Cảng biển TTLĐ Duyên Hải. Tổng Giám đốc yêu cầu Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và Ban QLDA Nhiệt điện 3 tiếp tục chủ động làm việc với các cơ quan quản lý của Tỉnh Trà Vinh; EVNGENCO1 tiếp tục làm việc với Bộ TN&MT để sớm hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép bãi chứa chất nạo vét ngoài biển.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu EVNGENCO1 quan tâm chỉ đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện tốt công tác mua sắm vật tư/ thiết bị dự phòng để đảm bảo công tác vận hành/sửa chữa các tổ máy.

Cuối cùng, Tổng Giám đốc đề nghị EVNGENCO1, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đặc biệt lưu tâm đến công tác thu hút, giữ chân người lao động có kinh nghiệm, tay nghề cao; EVNGENCO1 cần cân đối lại kế hoạch chi lương, tiêu chí chấm điểm năng suất giữa các đơn vị trực thuộc, giữa các nhà máy thuỷ điện và nhà máy nhiệt điện. Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo Ban TCNS EVN xem xét và sớm trình HĐTV phê duyệt hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp riêng giữa nhà máy thuỷ điện và nhà máy nhiệt điện có xem xét bổ sung yếu tố đặc thù cho các nhà máy có công suất lớn, tính phức tạp của dây chuyền công nghệ.

 

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân thăm Cảng biển TTĐL Duyên Hải

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đi thực tế công trường xem xét công tác xử lý tro xỉ, công tác tiếp nhận than tại Cảng than, công tác vận hành nhà máy tại nhà điều khiển Trung tâm và có cuộc họp liên quan đến tiến độ NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng.

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân yêu cầu Tổng thầu Sumitomo cần nổ lực hơn nữa để thực hiện đúng tiến độ đã đề ra, không để NMNĐ DH3MR chậm tiến độ hơn nữa. Yêu cầu Ban A và tư vấn bám sát hỗ trợ nhà thầu trong công tác vận hành thử nghiệm để đạt mục tiêu cấp PAC cho tổ máy trong tháng 10/2019.

ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Ban ANĐ3 trình bày thiết kế bãi xỉ với Tổng Giám đốc EVN

NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng  gồm 01 tổ máy với công suất thiết kế 680MW được chính thức khởi công ngày 13/12/2014. Đây là một trong 4 nhà máy nhiệt điện của Trung tâm Điện lực Duyên Hải với tổng công suất 4.348 MW. Dự án thuộc Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Tổng sơ đồ VII) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011.

Việc sớm đưa NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng phát điện thương mại đang nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn điện lực Việt Nam, là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của Tổng công ty phát điện 1 và các đơn vị liên quan. Phát điện thương mại DH3MR vào đầu quý IV/2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đảm bảo điện cho sự phát triển kinh tế xã hội của miền Nam nói riêng, góp phần cung cấp điện ổn định để phát triển kinh tế đất nước, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước nói chung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Âu Nguyễn Đình Thảo – PGĐ/Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải báo cáo quá trình xây dựng Nhà thi đấu tổng hợp

Đến dự Lễ khánh thành có sự hiện diện của Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn EVN, Ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn EVN, Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1, Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV GENCO1, Ông Nguyễn Nam Thắng - Phó Tổng Giám đốc GENCO1, cùng đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3, Ban Nữ công EVN, Ban nữ công GENCO1, Ban Giám đốc và đông đảo CBCNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tham dự.

Ông Khuất Quang Mậu phát biểu

Với kinh phí xây dựng hơn 2,7 tỉ đồng, trong đó Công đoàn EVN hỗ trợ 700 triệu đồng, GENCO1 hỗ trợ 2 tỉ đồng, Công đoàn GENCO1 hỗ trợ 100 triệu đồng, kinh phí còn lại do Công ty đóng góp; trải qua hơn 03 tháng khẩn trương xây dựng kể từ ngày 02/11/2018, ngày 25/3/2019 hạng mục Nhà thi đấu tổng hợp đã được tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng với các bộ môn thi đấu chính bao gồm cầu lông, bóng bàn, bi-da và phòng tập thể dục tổng hợp (gym).

Ông Trần Doãn Thành phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào trồng cây

Cùng với các hạng mục khác thuộc khu thiết chế thể thao, gồm có sân bóng đá mini, sân quần vợt, sân bóng chuyền, việc xây dựng và đưa vào sử dụng nhà thi đấu tổng hợp đã mở ra một sân chơi thể dục thể thao quy mô, đa dạng, lành mạnh và rất hữu ích để đáp ứng nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe của tập thể người lao động đang làm việc tại Công ty. Đồng thời, đây có thể trở thành sân chơi, sân thi đấu thể dục thể thao đáp ứng các yêu cầu phục vụ các kỳ hội thao cấp Tổng công ty Phát điện 1 khi được Tổng công ty huy động.

Ông Nguyễn Văn Thú – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát biểu

Bên cạnh lễ khánh thành nhà thi đấu tổng hợp, Công ty cùng lúc tổ chức Lễ phát động phong trào trồng cây phủ xanh toàn khuôn viên Khu nhà ở Quản lý vận hành. Theo đó, sẽ chia thành 02 đợt phát động: Đợt 1 phát động các CBCNV Công ty bao gồm ban giám đốc, quản lý các đơn vị, kỹ thuật viên tại các phân xưởng sẽ ủng hộ và trồng ít nhất 01 cây/người; Đợt 2 phát động toàn thể CBCNV trong Công ty cùng tham gia, sẽ diễn ra trong tháng 5/2019; Ước lượng cả 2 đợt phát động, Công ty sẽ trồng thêm hơn 100 cây xanh tại Khu nhà ở Quản lý vận hành. Qua đó, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo nên môi trường làm việc - sinh hoạt thuận lợi, tiện nghi cho người lao động.

Tất cả thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ, sâu sát của Ban lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty trong việc chăm lo đời sống tinh thần người lao động ngày càng tốt đẹp hơn. Tất cả với mong muốn, người lao động sẽ thêm tin yêu và gắn bó lâu dài để cùng nhau xây dựng vùng đất Duyên Hải ngày một phát triển.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ và thi đấu thể thao tại nhà thi đấu tổng hợp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Âu Nguyễn Đình Thảo – PGĐ/Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải báo cáo quá trình xây dựng Nhà thi đấu tổng hợp

Đến dự Lễ khánh thành có sự hiện diện của Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn EVN, Ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn EVN, Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1, Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV GENCO1, Ông Nguyễn Nam Thắng - Phó Tổng Giám đốc GENCO1, cùng đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3, Ban Nữ công EVN, Ban nữ công GENCO1, Ban Giám đốc và đông đảo CBCNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tham dự.

Ông Khuất Quang Mậu phát biểu

Với kinh phí xây dựng hơn 2,7 tỉ đồng, trong đó Công đoàn EVN hỗ trợ 700 triệu đồng, GENCO1 hỗ trợ 2 tỉ đồng, Công đoàn GENCO1 hỗ trợ 100 triệu đồng, kinh phí còn lại do Công ty đóng góp; trải qua hơn 03 tháng khẩn trương xây dựng kể từ ngày 02/11/2018, ngày 25/3/2019 hạng mục Nhà thi đấu tổng hợp đã được tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng với các bộ môn thi đấu chính bao gồm cầu lông, bóng bàn, bi-da và phòng tập thể dục tổng hợp (gym).

Ông Trần Doãn Thành phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào trồng cây

Cùng với các hạng mục khác thuộc khu thiết chế thể thao, gồm có sân bóng đá mini, sân quần vợt, sân bóng chuyền, việc xây dựng và đưa vào sử dụng nhà thi đấu tổng hợp đã mở ra một sân chơi thể dục thể thao quy mô, đa dạng, lành mạnh và rất hữu ích để đáp ứng nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe của tập thể người lao động đang làm việc tại Công ty. Đồng thời, đây có thể trở thành sân chơi, sân thi đấu thể dục thể thao đáp ứng các yêu cầu phục vụ các kỳ hội thao cấp Tổng công ty Phát điện 1 khi được Tổng công ty huy động.

Ông Nguyễn Văn Thú – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát biểu

Bên cạnh lễ khánh thành nhà thi đấu tổng hợp, Công ty cùng lúc tổ chức Lễ phát động phong trào trồng cây phủ xanh toàn khuôn viên Khu nhà ở Quản lý vận hành. Theo đó, sẽ chia thành 02 đợt phát động: Đợt 1 phát động các CBCNV Công ty bao gồm ban giám đốc, quản lý các đơn vị, kỹ thuật viên tại các phân xưởng sẽ ủng hộ và trồng ít nhất 01 cây/người; Đợt 2 phát động toàn thể CBCNV trong Công ty cùng tham gia, sẽ diễn ra trong tháng 5/2019; Ước lượng cả 2 đợt phát động, Công ty sẽ trồng thêm hơn 100 cây xanh tại Khu nhà ở Quản lý vận hành. Qua đó, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo nên môi trường làm việc - sinh hoạt thuận lợi, tiện nghi cho người lao động.

Tất cả thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ, sâu sát của Ban lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty trong việc chăm lo đời sống tinh thần người lao động ngày càng tốt đẹp hơn. Tất cả với mong muốn, người lao động sẽ thêm tin yêu và gắn bó lâu dài để cùng nhau xây dựng vùng đất Duyên Hải ngày một phát triển.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ và thi đấu thể thao tại nhà thi đấu tổng hợp:

 

 

 

 

TT

Chương trình đào tạo

Đối tượng

Số lượng học viên (người)

Thời lượng

Địa điểm đào tạo dự kiến

Ghi chú

1

Bồi huấn nghiệp vụ về PCCC nâng cao

CBCNV phụ trách công tác PCCC

35

04 ngày

Hà Nội

Chi tiết

2

Công tác PCTT&TKCN

BCH PCTT&

TKCN TCT

40

02 ngày

Hà Nội

Chi tiết

3

Bồi huấn nghiệp vụ về PCTT&TKCN nâng cao

CBCNV phụ trách công tác PCTT&TKCN

25

01 ngày

Hà Nội

Chi tiết

4

Đào tạo quản trị rủi ro trong công tác ĐTXD

CBNV phụ trách công tác QLĐTXD

20

03 ngày

Hà Nội

 

5

Đào tạo công nghệ BIM (Building Information Modeling) áp dụng trong hoạt động xây dựng, quản lý vận hành công trình

CBNV làm công tác QLĐTXD

 

 

Hà Nội

 

6

Đào tạo nhận thức về việc ứng dụng thành tựu Công nghiệp 4.0 vào hoạt động SXKD

Lãnh đạo TCT, các Ban, VP, đơn vị, phòng KT, PXVH

57

03 ngày

Hà Nội

Chi tiết

7

Đào tạo, tập huấn cho các CB làm công tác BVMT và Lãnh đạo TCT, Đơn vị phụ trách công tác BVMT

CBNV phụ trách công tác BVMT

35

03 ngày

Hà Nội

 

8

Xây dựng bài giảng E-learning

 

 

 

Hà Nội

Chi tiết 15 bài giảng

9

Chuẩn hóa năng lực tiếng Anh

CBCV các Ban, VP

60

Nhiều đợt

Hà Nội

Chi tiết

10

Đào tạo an toàn thông tin

CBCNV

110

01 ngày

Hà Nội

Chi tiết

11

Huấn luyện ATVSLĐ

Cho các nhóm đối tượng lao động thuộc nhóm 1, 2, 4

110

01 ngày

Hà Nội

Chi tiết

12

Đào tạo về công tác quản trị

CBQL các cấp

30

05 ngày

Hà Nội, nước ngoài

 

13

Đào tạo về công tác nhập khẩu than

CBCV làm công tác nhập khẩu than

30

04 ngày

Trà Vinh

Chi tiết

14

Chỉnh định tham số bộ điều khiển PID của lò hơi NMND

CBKT C&I

36

 

04 ngày

 

Thanh Hóa

Chi tiết

15

Tính toán cân bằng nhiệt lò hơi NMNĐ

CB phụ trách lò hơi, chu trình nhiệt tại các đơn vị nhiệt điện

36

04 ngày

Trà Vinh

Chi tiết

16

Đào tạo công tác quản lý đánh giá rủi ro cho người lao động tại các đơn vị trong TCT

Tổ công tác nhận diện ĐGRR

40

03 ngày

Hà Nội

 

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ký hợp đồng trực tiếp.

2. Hồ sơ quan tâm bao gồm:

 • Thư quan tâm;
 • Các thông tin chính giới thiệu về Nhà thầu (Hồ sơ năng lực: Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD, tóm tắt kinh nghiệm, các hợp đồng tương tự, năng lực tài chính…);
 • Đề xuất nội dung đào tạo, giảng viên (kèm CV của giảng viên);
 • Đề xuất chi phí cho chương trình đào tạo (Đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí khác…đảm bảo trọn gói để hoàn thành chương trình đào tạo);
 • Đề xuất điều chỉnh, bổ sung đề cương chương trình (nếu có)
 • Các tài liệu khác do Nhà thầu tự cung cấp.

3. Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

 • Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;
 • Ông Nguyễn Quý Hòa, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0946670267, email: hoanq@evngenco1.vn.

4. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ quan tâm: 17:00 ngày 26/4/2019.

5. Nhà thầu quan tâm có thể gửi hồ sơ được ký, đóng dấu hợp pháp tới Tổng công ty qua địa chỉ sau: Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

6. Quy định của EVN khi đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng, cập nhật kết quả đánh giá và áp dụng kết quả đánh giá nhà thầu cho các nhà thầu. Chi tiết tại các đường link: 

https://dauthau.evn.com.vn/Procurement/LegalDocument/Document?id=89504

https://dauthau.evn.com.vn/Procurement/LegalDocument/Document?id=89506

Tổng công ty Phát điện 1 rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu./.

Tham gia họp có ông Phùng Văn Sinh, Thành viên Hội đồng Thành viên; Ông Nguyễn Trung Khang, Kiểm soát viên Chuyên trách và đại diện lãnh đạo các Ban: KTSX, TC&NS, TTBV, VP; Ban lãnh đạo, Trưởng các Phòng, Quản đốc các Phân xưởng của Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc  EVNGENCO1 chủ trì buổi họp tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Tại buổi họp, sau khi nghe các giải pháp để đảm bảo cấp điện mùa khô của Công ty, Tổng giám đốc yêu cầu Công ty nhiệt điện Uông Bí thực hiện tốt tất cả các giải pháp đã nêu, như vậy sẽ đáp ứng được tiến độ, mục tiêu, chi phí để đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm 2019. Đối với công tác sửa chữa định lượng theo ACM Tổng giám đốc đánh giá với bề dày kinh nghiệm, Công ty Nhiệt điện Uông Bí có thể triển khai ACM mà không cần hoặc ít phải thuê chuyên gia.

Tổng giám đốc cũng chỉ đạo Công ty phải đảm bảo nguyên liệu khả dụng sản xuất điện mùa khô > 85%. Công ty phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác vận hành sửa chữa thiết bị, đảm bảo các hệ thống vận hành an toàn ổn định. Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trước mắt để sửa chữa bảo dưỡng Tổ máy S8, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa theo ACM, lập đề án tiến độ sửa chữa cụ thể theo từng tháng. Rà soát vật tư thiết bị tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho, có giải pháp giải phóng, sử dụng, xây dựng định mức hàng tồn kho. Đối với công tác lựa chọn nhà thầu phải có phương án dự phòng khi không lựa chọn được nhà thầu hoặc khi không có cạnh tranh giữa các nhà thầu...

Trước khi tham gia buổi họp, Tổng giám đốc cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình vận hành của Tổ máy S7 và kho chữa nguyên liệu của Nhà máy.

Tổng giám đốc cùng đoàn công tác kiểm tra Tổ máy S7 tại Công ty NĐ Uông Bí

Chương trình tặng dưa hấu cho các công nhân làm việc trên công trường năm nay, Ban QLDA Nhiệt điện 3 đã thu mua dưa từ các ruộng dưa trong khu vực dự án, tranh thủ giờ tan ca buổi sáng (từ khoảng 10h30 – 11h30), các anh em của Ban QLDA đã mang những miếng dưa hấu mọng nước, mát ngọt ra tận cổng công trường cho các anh em công nhân giải khát. Giờ tan ca ngay đỉnh nắng, nhiệt độ tăng cao đột biến, cũng là lúc các anh em công nhân chuẩn bị cho bữa ăn trưa vội vàng trên công trường sau 01 buổi làm việc tập trung cao độ, vì vậy khi nhận được những miếng dưa ngọt ngào, mát lạnh ai cũng vui sướng, những nụ cười rạng ngời nở trên môi.

Những miếng dưa tuy nhỏ bé nhưng chứa đậm tình cảm ngọt ngào, sâu lắng của Ban QLDA đối với các anh em kỹ sư, công nhân đang ngày đêm phấn đấu vì tiến độ dự án. Từng miếng dưa ngọt lịm đi vào lòng người vừa giải khát vừa khích lệ tinh thần làm việc hăng say của các anh em trên công trường đồng thời thể hiện sự quan tâm chân thành của Ban QLDA đối với đời sống, tinh thần của các anh em cán bộ công nhân viên, anh em kỹ sư, công nhân phục vụ dự án.

Lễ ký kết giao ước thi đua do Tập đoàn điện lực Việt Nam/Tổng công ty phát điện 1 tổ chức. Tham dự Lễ ký kết có ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Lương Bá Thanh – Phó Chủ tịch CĐ EVN; ông Tô Thái Bình – Phó Trưởng Ban Quản lý xây dựng EVN; ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1, ông Trần Doàn Thành, Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 cùng đại diện Ban QLDA Nhiệt điện 3, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2, Tổng thầu Sumitomo, và các đơn vị tham gia thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

Phát động thi đua tại Lễ ký kết, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu khẳng định việc phát điện thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào đầu quý IV/2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đảm bảo điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội miền Nam nói riêng, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước nói chung.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3, các đơn vị tư vấn, Tổng thầu Sumitomo và các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, phối hợp tốt nhất để đảm bảo an toàn về người, vật tư, thiết bị, môi trường, chất lượng cho dự án và đạt được kế hoạch tiến độ đã đặt ra. 

Cũng tại buổi lễ, Công đoàn điện lực Việt Nam đã có những phần quà tặng các đơn vị tham gia dự án DH3MR nhằm động viên, khích lệ tinh thần và thể hiện sự quan tâm của Công đoàn EVN đối với Người lao động các đơn vị.

NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng  gồm 01 tổ máy với công suất thiết kế 680MW được chính thức khởi công ngày 13/12/2014 do EVN làm chủ đầu tư, Tổng công ty phát điện 1/Ban QLDA Nhiệt điện 3 làm tư vấn chủ đầu tư Quản lý dự án. Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là công trình quan trọng cấp bách giai đoạn 2013-2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013.

Tại hội nghị, tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý I và kế hoạch Quý II đã được báo cáo và nhận được chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TCT. 

Tổng giám đốc EVNGENCO 1 Nguyễn Hữu Thịnh chủ trì Hội nghị 

Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD Quý I năm 2019

Quý I năm 2019, tổng sản lượng điện sản xuất EVNGENCO1 đạt 8.830 triệu kWh, đạt 24% kế hoạch năm 2019 và tương đương 114% so với cùng kỳ năm 2018. Tháng 3/2019, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty đạt 3.583 triệu kWh, tương đương 111% kế hoạch tháng và bằng 127% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khối Thủy điện đạt 511 triệu kWh, khối Nhiệt điện đạt 2.872 triệu kWh. Các tổ máy phát điện trong Tổng công ty hoạt động ổn định và có độ khả dụng cao. Công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh, phòng chống cháy nổ được đảm bảo. 

 Nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2019 của EVNGENCO1 là đảm bảo nhiên liệu (than nội địa và nhập khẩu) phục vụ sản xuất của các nhà máy nhiệt điện để đáp ứng nhu cầu cao của hệ thống trong mùa khô 2019. Tổng công ty đã bám sát TKV và Tổng công ty Đông Bắc để đảm bảo nguồn than nội địa. Hiện tại, sản lượng than nội địa được cung ứng vẫn đảm bảo nhu cầu sản xuất nhưng chưa  đáp ứng được nhu cầu dự trữ theo định mức. Đối với than nhập khẩu, công tác cấp than của các nhà thầu đảm bảo đủ than cho cả 02 tổ máy NMNĐ Duyên Hải 3 vận hành và có dự phòng. EVNGENCO1 đang thực hiện ký kết các hợp đồng trung, dài hạn để đảm bảo cấp đủ than vận hành trong năm 2019 và giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, Tổng công ty đang tích cực thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ nạo vét duy tu luồng Cảng biển TTĐL Duyên Hải để nâng cao năng suất bốc dỡ than. Để đa dạng nguồn cung, đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất, EVNGENCO1 đang tích cực thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai đốt thử nghiệm than Nam Phi tại các NMNĐ Duyên Hải 1, Nghi Sơn 1, Quảng Ninh. Các nhà máy nhiệt điện tiêu thụ được khối lượng tro xỉ cao, tiêu biểu như tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ so với khối lượng phát sinh tại NMNĐ Duyên Hải 3 đạt 90%, tại NMNĐ Uông Bí và Nghi Sơn 1 đạt hơn 80%.

Về đầu tư - xây dựng (ĐTXD), trong Quý I/2019, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện ĐTXD và giá trị giải ngân lần lượt là 4.539.799 triệu đồng (đạt 35,58% kế hoạch năm) và 4.240.686 triệu đồng (đạt 33% kế hoạch năm), trong đó, giá trị khối lượng thực hiện tháng 3/2019 là 215.626 triệu đồng. Đối với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban QLDA Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), giá trị khối lượng thực hiện Quý I/2019 và tổng giá trị giải ngân lần lượt là 595.189 triệu đồng (tương đương 18,26% kế hoạch năm) và 300.524 triệu đồng (tương đương 9.2% kế hoạch năm), trong đó giá trị khối lượng thực hiện tháng 3 là 225.290 triệu đồng.

Tiến độ thực hiện trên công trường đối với các Dự án trọng điểm: NMNĐ Duyên Hải 3 MR và mở rộng TĐ Đa Nhim gặp nhiều khó khăn và chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và thực hiện các giải pháp   để đảm bảo tiến độ phát điện của các Dự án.

Đối với công tác cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVNGENCO1 đã nhận được thỏa thuận phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của 7/9 UBND tỉnh, Thành phố địa phương có các nhà máy phát điện trực thuộc. Tổng công ty cũng đang  tích cực bám sát các địa phương còn lại để hoàn thành thỏa thuận phương án sử dụng đất, trình Bộ Tài chính xem xét phê duyệt trong tháng 4/2019.  Các Bộ, Ngành liên quan cũng đã có ý kiến thống nhất  và đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng xem xét điều chỉnh thời điểm cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1 phù hợp với các quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP (Dự kiến thời điểm xác định GTDN được điều chỉnh sẽ là 0h ngày 1/1/2020).  EVNGENCO1 cũng đang tiến hành thoái vốn tại các công ty cổ phần để lành mạnh hóa tài chính theo chỉ đạo của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Trong Quý I/2019, EVN đã công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ tại EVNGENCO1, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các Thành viên HĐTV. Theo đó, EVNGENCO1 thay đổi mô hình hoạt động, chính thức hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên kể từ ngày 1/3/2019.

Nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019

Quý II năm 2019, EVNGENCO1 được giao kế hoạch sản lượng10.139 triệu kWh, trong đó: Thủy điện: 2.025 triệu kWh; Nhiệt điện: 3.391 triệu kWh. Trong đó, sản lượng kế hoạch tháng 4/2019 là 3.270 triệu kWh. Các Nhà máy Thủy điện được giao nhiệm vụ khai thác tối ưu nguồn nước, thực hiện quy trình điều tiết liên hồ chứa, đáp ứng yêu cầu điều tiết lũ và cấp nước cho hạ du. Đối với các Nhà máy Nhiệt điện, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác quản lý vận hành; đánh giá, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế- Kỹ thuật và bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp trong Đề án nâng cao độ tin cậy vận hành và hiệu suất các tổ máy nhiệt điện giai đoạn 2019-2020.

Trong các tháng cao điểm của mùa khô 2019, khi nhu cầu của hệ thống tăng cao, EVNGENCO1 sẽ đặc biệt quan tâm đến các giải pháp đảm bảo cấp đủ than phục vụ sản xuất của các Nhà máy Nhiệt điện. Cụ thể: lập kế hoạch điều phối, tiếp nhận và nâng cao năng suất bốc dỡ; bám sát các đơn vị cung cấp để đảm bảo nguồn cung. Dự kiến vào đầu tháng 4/2019, EVNGENCO1 sẽ ký kết hợp đồng mua 1 triệu tấn than nhập khẩu (đợt 1 năm 2019) để cấp cho NMNĐ Duyên Hải 3. Tiếp theo, Tổng công ty sẽ hoàn thành các thủ tục phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu cung cấp than và ký hợp đồng mua bán than giai đoạn 2019-2020, đảm bảo đủ than cho cho NMNĐ Duyên Hải 3 vận hành liên tục với công suất cao trong năm 2019-2020. Đồng thời, EVNGENCO1 cũng sẽ xây dựng chiến lược sử dụng than cho các Nhà máy Nhiệt điện giai đoạn sau năm 2020. Đối với nguồn than nội địa, mục tiêu trong Quý II/2019 là hoàn thành ký hợp đồng mua bán than dài hạn với TKV.

Đối với công tác ĐTXD, EVNGENCO1 sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo tiến độ đề ra. Mục tiêu cho Quý II/2019, dự án Duyên Hải 3 mở rộng sẽ đốt dầu lần đầu không muộn hơn ngày 15/4/2019 và tiến tới các mốc tiến độ tiếp theo (hòa đồng bộ, đốt than lần đầu) để có thể cấp Chứng chỉ nghiệm thu vận hành thương mại (PAC) trong tháng 10 năm 2019. Đối với dự án TĐ Đa Nhim mở rộng, EVNGENCO1 chỉ đạo CTCP Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác đào hầm bằng TBM và hoàn thành thủ tục đưa tổ máy H5 vào vận hành thương mại (giai đoạn 1). Các dự án khác: NMĐ mặt trời nổi trên hồ TĐ Đa Mi và dự án Xây dựng đường ống xuất tro bay qua Cảng biển TTĐL Duyên Hải dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong Quý II năm 2019.  

Đối với công tác Cổ phần hóa, EVNGENCO1 sẽ tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất phục vụ cổ phần hóa; thoái vốn tại các công ty cổ phần để lành mạnh hóa tài chính; và triển khai các công việc liên quan theo quy định.   

Theo đó, ông Quang Cương, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 1 được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNGENCO 1 theo quyết định số 66/QĐ-EVN ngày 22/03/2019 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN.

Như vậy, với việc bổ nhiệm vị trí mới trong Hội đồng thành viên EVNGENCO 1, Hội động thành viên EVNGENCO 1 bao gồm 05 thành viên, củng cố mô hình hoạt động Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quang Cương  

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo vừa được bổ nhiệm, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa chúc mừng đồng chí được bổ nhiệm và hoàn toàn tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm công tác trong ngành điện, năng lực quản trị, uy tín và bản lĩnh của mình, ông Nguyễn Quang Cương sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, khắc phục các khó khăn, đoàn kết, tạo động lực mới, cùng tập thể người lao động EVNGENCO1 hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao, đẩy mạnh và hoàn thành lộ trình Cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng kế hoạch đề ra, cũng như nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa phát biểu giao nhiệm vụ

Đáp từ, Ông Nguyễn Quang Cương nhấn chức vụ mới là vinh dự lớn đối với cá nhân ông. Ông Cương xin gửi lời tri ân sâu sắc tới lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam và cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng tập thể Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV EVNGENCO 1 đoàn kết vượt qua mọi thách thức, đưa EVNGENCO 1 phát triển trở thành một trong những tổng công ty phát điện hàng đầu cả nước.

Ông Nguyễn Quang Cương, Thành viên HĐTV phát biểu nhậm chức 

Trong khuôn khổ buổi lễ, EVNGENCO 1 cũng tổ chức lễ chia tay ông Phạm Bá Thản, Trưởng ban QLĐT về nghỉ theo chế độ từ ngày 1/4/2019. Kính chúc ông sức khỏe và tiếp tục đóng góp kinh nghiệm cho Tổng công ty Phát điện 1. 

Lãnh đạo TCT tặng hoa chia tay về nghỉ chế độ đối với ông Phạm Bá Thản, Trưởng ban QLĐT

Sự kiện đã thu hút đông đảo cán bộ, chính quyền và người dân tham dự. Về phía Tổng công ty phát điện 1 có ông Nguyễn Tiến Chương, PTGĐ, ông Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn, đại diện các ban chuyên môn và lãnh đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Về phía chính quyền đại phương có ông Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, đại diện các ban ngành đoàn thể và người dân địa phương.

Đông đảo cán bộ, chính quyền và nhân dân tới tham dự buổi lễ 

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống nghề cá (1/4/1959 - 1/4/2019) là một sự kiện có ý nghĩa tại địa phương, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với hoạt động nghề cá. Tại buổi lễ, có gần 3 tấn cá, tương đương 40.000 con cá giống, bao gồm: cá chép, cá trắm cỏ, cá trôi, cá mè, cá rô phi được thả xuống hồ. Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có hơn 5.000 ha mặt nước, với dung tích 1,83 tỷ m3 nước là điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực có thể đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, mang lại nguồn thu nhập cao.

Đại diện chính quyền và công ty khởi động hoạt động thả cá 

Hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản trong các lưu vực sông hồ, kết hợp giữa bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường. Đồng thời, thông qua hoạt động này góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, giá trị của nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ông Nguyễn Tiến Chương, PTGĐ Tổng công ty phát điện 1 phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ thả cá, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty phát điện 1, ông Nguyễn Tiến Chương, PTGĐ đã nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động thả cá lòng hồ thủy điện. Hoạt động này sẽ được tổ chức định kỳ và là cơ hội để phía công ty thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, cũng như nâng cao nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Việc thả cá có vai trò tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Tương Dương và khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

 

Sự kiện đã thu hút đông đảo cán bộ, chính quyền và người dân tham dự. Về phía Tổng công ty phát điện 1 có ông Nguyễn Tiến Chương, PTGĐ, ông Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn, đại diện các ban chuyên môn và lãnh đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Về phía chính quyền đại phương có ông Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, đại diện các ban ngành đoàn thể và người dân địa phương.

Đông đảo cán bộ, chính quyền và nhân dân tới tham dự buổi lễ 

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống nghề cá (1/4/1959 - 1/4/2019) là một sự kiện có ý nghĩa tại địa phương, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với hoạt động nghề cá. Tại buổi lễ, có gần 3 tấn cá, tương đương 40.000 con cá giống, bao gồm: cá chép, cá trắm cỏ, cá trôi, cá mè, cá rô phi được thả xuống hồ. Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có hơn 5.000 ha mặt nước, với dung tích 1,83 tỷ m3 nước là điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực có thể đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, mang lại nguồn thu nhập cao.

Đại diện chính quyền và công ty khởi động hoạt động thả cá 

Hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản trong các lưu vực sông hồ, kết hợp giữa bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường. Đồng thời, thông qua hoạt động này góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, giá trị của nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ông Nguyễn Tiến Chương, PTGĐ Tổng công ty phát điện 1 phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ thả cá, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty phát điện 1, ông Nguyễn Tiến Chương, PTGĐ đã nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động thả cá lòng hồ thủy điện. Hoạt động này sẽ được tổ chức định kỳ và là cơ hội để phía công ty thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, cũng như nâng cao nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Việc thả cá có vai trò tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Tương Dương và khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

 

Tham dự buổi họp còn có đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1, Lãnh đạo các Ban thuộc EVN, EVNGENCO1; Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Ban QLDA Nhiệt điện 3, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2, Tổng thầu DEC, Tổng thầu CHENGDA

Đ/c Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng Giám đốc EVN kiểm tra công tác sửa chữa tổ máy số 2 (S2) NMNĐ Duyên Hải 1 và công tác đảm bảo môi trường tại Trung tâm Điên lực Duyên Hải (ảnh: Chí Thành)

Cuộc họp nhằm kiểm tra công tác sửa chữa Tổ máy số 02 - NMNĐ Duyên Hải 1, công tác vận hành của các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, NMNĐ Duyên Hải 3, công tác bảo vệ môi trường và một số công tác quan trọng khác.

Đ/c Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 1 phát biểu tại cuộc họp (ảnh: Chí Thành)

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thú – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã báo cáo chi tiết về tình hình sản xuất kinh doanh 03 tháng đầu năm 2019 và tình hình công tác tiểu tu Tổ máy S2 – NMNĐ Duyên Hải 1. Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại các tổ máy S1 - NMNĐ Duyên Hải 1, S1, S2 NMNĐ Duyên Hải 3 đang vận hành ổn định theo điều động của Trung tâm điều độ điện Quốc gia (A0); công suất khả dụng 622.5MW. NMNĐ Duyên Hải 1 đã sản xuất đạt 1.265 triệu kWh, tương ứng 17,13% kế hoạch năm 2019 (kế hoạch năm 2019 là 7.385 triệu kWh); Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 là 1.742 triệu kWh tương ứng 22,47% kế hoạch năm 2019 (kế hoạch năm 2019 là 7.756 triệu kWh). Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như suất hao than, suất hao dầu tinh, suất hao nhiệt, tỷ lệ điện tự dùng sản xuất điện bao gồm tổn thất MBA, … của cả 02 nhà máy ngày càng được cải thiện.

Tình hình thực hiện kiểm tra máy phát kết hợp tiểu tu S2-Duyên Hải 1 đang được đảm bảo tiến độ, cụ thể: Tổ máy S2 –NMND Duyên Hải 1 được ngừng để kiểm tra máy phát kết hợp tiểu tu xử lý các tồn tại từ ngày 16/2/2019 đến 19/3/2019 theo phê duyệt của A0. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà thầu DEC đã xử lý xong các điểm bất thường của stator và thực hiện xong các thí nghiệm. Roto được đưa rotor vào stator ngày 22/3/2019; ngày 25/3/2019 đã hoàn thiện toàn bộ công việc hàn thay thế các ống lò không đạt, đang thực hiện hoàn thiện ốp ống, hàn gân. Các công tác khác đều đạt tiến độ đề ra. Dự kiến tổ máy sẽ khả dụng và khởi động lại ngày 30/3/2019.

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được công ty đặc biệt quan tâm, từng ngày đã đạt được những kết quả khả quan. Công tác kiểm soát bụi, khí thải, nước thải được thực hiện tốt; hiện tại chỉ tiêu về khí thải của các nhà máy đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện (QCVN 22:2009/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT).

Đ/c Nguyễn Văn Thú – Giám đốc Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải báo cáo tại cuộc họp (ảnh: Chí thành)

Sau khi nghe báo cáo của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Ban QLDA Nhiệt điện 3 và ý kiến của Lãnh đạo các đơn vị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tài Anh kết luận:

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có vai trò đăc biệt quan trong đối với Tổng Công ty Phát điện 1 và EVN; trong đó vấn đề quản lý chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phải được quan tâm hàng đầu. Trong quý IV năm 2018 và quý I năm 2019 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã làm tốt công tác quản lý chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tại các nhà máy; tuy nhiên một số chỉ tiêu vẫn còn chưa đạt theo mục tiêu đã đề ra. Đề nghị Ban KTSX – EVN phối hợp hỗ trợ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ tiêu kinh thế kỹ thuật; trường hợp cần thiết có thể thuê các đơn vị chuyên gia có kinh nghiệm thực hiện công tác tư vấn.

Đối với công tác quản lý nhiên liệu, Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Công ty cần thực hiện công tác kiểm soát về nhiệt độ của than đối với các tàu cung cấp than; Công ty cũng cần lưu ý trong công tác đốt than trộn, đảm bảo không để ảnh hưởng đến thiết bị của nhà máy; kiểm soát tốt chỉ tiêu cacbon trong tro xỉ dưới 8%. Phó Tổng Giám đốc cũng thống nhất chủ trương điều xây dựng bổ sung mái che cho các kho than; đề nghị Ban QL Đầu tư - EVN phối hợp với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, PECC2 và các đơn vị liên quan điều chỉnh về thiết kế kỹ thuật. Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Ban Đấu thầu EVNGENCO1, Ban KTSX – EVN, Ban KHCNMT –EVN chỉ đạo, hỗ trợ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Ban QLDA Nhiệt điện 3 và các đơn vị liên quan khẩn trương trình đề án xây dựng hệ thống vận chuyển tro bay để vận chuyển bằng đường biển.

Ngoài ra, Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Ban QLDA Nhiệt điện 3 và các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác nạo vét luồng Cảng biển TTLĐ Duyên Hải. Khẩn trương thuê đơn vị tư vấn để giải quyết sớm.

Cuối cùng, Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Công ty đặc biệt quan tam đến công tác bảo vệ môi trường. Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh: “công tác bảo vệ môi trường nếu không được thực hiện tốt thì dù thiết bị có tốt đến đâu nhà máy cũng không thể vận hành được”. Vì vậy, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu Công ty tiếp tục kiểm soát tốt các thông số phát thải; số liệu, đường truyền online về Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh; kiểm soát hướng gió, phối hợp tốt với người dân xung quanh nhà máy để cùng kiểm tra; đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng phát tán bụi, than.

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến thời điểm ngày 30/6/2019 - thời hạn mà các nhà đầu tư điện mặt trời được hưởng mức giá bán điện 9,35 cent/kWh theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay gần 100 nhà đầu tư đang tập trung cao độ để phấn đấu đạt được các yêu cầu công nhận Ngày vận hành thương mại (COD). Việc dồn dập tiến hành thử nghiệm và cấp chứng nhận COD cho gần 100 dự án điện mặt trời chỉ trong khoảng thời gian hơn 3 tháng tới cũng là thách thức không nhỏ với các đơn vị quản lý vận hành hệ thống điện. bên cạnh mục tiêu quan trọng nhất là tìm giải pháp tối ưu nhất cho các bên, Hội nghị cũng là cơ hội để EVN công khai minh bạch thông tin về hiện trạng vận hành lưới điện khu vực miền Trung, miền Nam để các nhà đầu tư nắm rõ, đồng thời cùng phối hợp với phía ngành điện đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải pháp xử lý các vướng mắc khó khăn.

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cùng khoảng gần 100 chủ đầu tư và nhà thầu thi công các dự án điện mặt trời. Về phía EVN, có ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN; ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN cùng đại diện các Ban, các Đơn vị thuộc EVN, bao gồm: Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia, Công ty Mua bán điện, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng Công ty Điện lực miền Trung và miền Nam.

Ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực giải đáp các thủ tục, quy định cho các chủ đầu tư tại Hội nghị

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Tại Hội nghị, các đơn vị của EVN đã báo cáo về tình hình phát triển nguồn năng lượng tái tạo và đầu tư các dự án phục vụ đấu nối, giải tỏa công suất năng lượng tái tạo; Dự thảo quy trình quy định trình tự, thủ tục chạy thử, nghiệm thu và công nhận ngày vận hành thương mại (COD) từng phần/cả nhà máy; Tình hình đấu nối, chuẩn bị đóng điện các dự án điện mặt trời và các khó khăn, vướng mắc trong vận hành.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, các chủ đầu tư dự án điện mặt trời đã hoan nghênh EVN đã chủ động tổ chức Hội nghị, để các doanh nghiệp được bày tỏ nguyện vọng cũng như nêu lên các vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó và bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN khẳng định Tập đoàn sẽ hỗ trợ tối đa cho các chủ đầu tư để các nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành thương mại trước ngày 30/6/2019

Đặc biệt, các chủ đầu tư dự án cũng đánh giá cao việc EVN đã hiện đại hóa, đơn giản hóa rất nhiều các thủ tục so với trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sản xuất điện. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư và các đơn vị phía EVN cũng đã trao đổi, thảo luận để làm rõ một số vấn đề kỹ thuật trên thực tế cũng như kiến nghị về các công tác, quy trình, thủ tục phục vụ việc vận hành các nhà máy điện mặt trời như: Việc xác định công suất phát tối đa (Pmax) của các nhà máy, kể cả trong thời gian thử nghiệm Pmax lớn hơn hoặc nhỏ hơn công suất đã đăng kí; các thủ tục, quy định mẫu về chạy thử nghiệm; việc giải tỏa công suất nhà máy, vấn đề đấu nối lên lưới quốc gia; vấn đề công nhận nhận COD từng phần/toàn nhà máy...

Tiếp nhận ý kiến của các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, đại diện lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, lãnh đạo EVN và các đơn vị trực thuộc đã giải đáp các vướng mắc; cũng như đưa ra các kiến nghị, giải pháp để tạo điều kiện tối đa nhằm hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn trong việc đưa các nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành trước ngày 30/6/2019.

Gần 100 chủ đầu tư dự án điện mặt trời tham dự Hội nghị

EVN luôn hỗ trợ tối đa

Báo cáo tại Hội nghị, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, việc vận hành các nhà máy điện mặt trời sẽ gặp không ít khó khăn, do nguồn năng lượng này có tính không ổn định về công suất phát. Cụ thể, công suất nguồn năng lượng mặt trời thay đổi tức thời theo điều kiện thời tiết; các nhà máy trong cùng khu vực có xu hướng cùng biến động, dẫn đến sự thay đổi đồng thời một lượng công suất lớn – tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định hệ thống.

Ngoài ra, từ tháng 6/2019, việc vận hành các nguồn năng lượng tái tạo phải đảm bảo yêu cầu không gây quá tải các đường dây, máy biến áp, dẫn đến sóng hài điện áp có khả năng vượt giới hạn trên lưới điện 110 kV, nhất là khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận...

Phần trình bày của đại diện Trung tâm Điều độ Hệ thống điều độ Quốc gia về công tác đấu nối, chuẩn bị đóng điện các dự án điện mặt trời

Bên cạnh đó, số lượng các nhà máy điện mặt trời dự kiến vào vận hành từ nay đến hết tháng 6 là rất lớn (miền Bắc 6 dự án, miền Nam 54 dự án, miền Trung 28 dự án), gây khó khăn và áp lực lớn về tiến độ thử nghiệm, nghiệm thu; chưa kể một số thời điểm tình hình thời tiết không đảm bảo điều kiện yêu cầu để vận hành thử nghiệm.

Trước những khó khăn này, A0 đã chủ động gửi công văn và hướng dẫn các chủ đầu tư, phối hợp sớm cung cấp tài liệu, phục vụ chuẩn bị đóng điện vận hành. Đồng thời, A0 cũng tăng cường thời gian làm việc 3 ca, kể cả ngày nghỉ cuối tuần; sắp xếp bố trí nhân lực để hỗ trợ các bộ phận có khối lượng công việc tăng cao như Trung tâm Điều độ miền Trung, miền Nam...

Tuy nhiên, theo A0, do khối lượng công việc của thời gian tới là rất lớn, nên để các nhà máy điện mặt trời đưa vào vận hành đúng tiến độ dự kiến, chủ đầu tư cần sớm cung cấp tài liệu kỹ thuật của dự án và đầu mối liên lạc cho các cấp điều độ theo quy định để phối hợp chuẩn bị đóng điện công trình; cập nhật thường xuyên tiến độ gửi cấp điều độ có thẩm quyền điều khiển...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết, EVN sẽ tiếp thu ý kiến của các chủ đầu tư, đồng thời sẽ sớm ban hành Quy định tạm thời về Trình tự, thủ tục chạy thử, nghiệm thu và công nhận ngày COD từng phần/cả nhà máy điện mặt trời. Các đơn vị của EVN cũng sẽ phối hợp, hỗ trợ tối đa các chủ đầu tư để tạo điều kiện tối đa cho các nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành thương mại trước ngày 30/6/2019.

Trả lời báo chí tại buổi họp báo về điều chỉnh giá điện chiều nay 20/3/2019, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, theo quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký ngày 20/3/2019, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia làm 6 bậc thang với mức cao nhất là 2.927 đồng/kWh.

Cụ thể, giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 từ 0-50 kWh được tính giá 1.403 đồng/kWh. Bậc 2 được tính giá 1.459 đồng cho mức tiêu thụ 51-100 kWh. Bậc 3 giá bán là 1.590 đồng cho mức tiêu thụ 101-200 kWh. Giá bậc 4 là 1.971 đồng cho 201-300 kWh; bậc 5 có giá 2.231 đồng cho 301-400 kWh; bậc 6 được tính 2.323 đồng cho 401 kWh trở lên.

giá điện tăng

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia làm 6 bậc thang với mức cao nhất là 2.927 đồng/kWh

Giá bán điện với các hộ, doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp... được chia theo giờ (bình thường, thấp điểm và cao điểm) và cấp điện áp dưới 6kV, 22kV và 110kV. Mức giá bán lẻ cao nhất cho ngành sản xuất, điện áp dưới 6kV giờ cao điểm là 3.076 đồng/kWh, thấp nhất là 970 đồng/kWh vào giờ thấp điểm với cấp điện áp từ 110kV trở lên.

Với quyết định số 648 ký ngày 20/3/2019, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng lên mức 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT) áp dụng từ ngày 20/3/2019, giá bán lẻ điện bình quân sẽ được điều chỉnh tăng tương đương so với giá cũ là 8,36%.

Thông tin thêm về cơ sở tăng giá điện lần này, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, giá điện tăng 8,36% trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Để ra được con số này, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát các thông số đầu vào ở tất cả khâu, phân bổ chênh lệch tỷ giá để tính toán giá điện 2019. “Phương án giá điện đã được xây dựng theo nhiều kịch bản khác nhau, trong đó có kịch bản tăng 8,36%” và mức điều chỉnh này cũng đã nhận được sự đồng ý về chủ trương của Chính phủ, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã phối hợp với Tổng cục Thống kê đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI) và tăng trưởng GDP.

Mỗi gia đình phải đóng thêm bao nhiêu tiền điện mỗi tháng?

Nói về tác động tăng giá bán lẻ điện tới các hộ dùng điện, ông Tuấn cho biết, tiền điện trả thêm mỗi tháng của khách hàng sinh hoạt dùng dưới 50 kWh là 7.000 đồng/tháng. Dùng từ 50-100 kWh sẽ phải trả thêm 14.000 đồng; dùng tới 200 kWh trả thêm 31.600 đồng; và 400 kWh trả thêm 77.200 đồng.

Với đối tượng khách hàng kinh doanh, Cục Điều tiết điện lực tính toán, mỗi hộ sẽ phải trả thêm bình quân 500.000 đồng/tháng khi giá điện tăng.

Về tác động tới hộ sản xuất, hiện cả nước có khoảng 1,413 triệu hộ sản xuất, mỗi hộ trả bình quân tiền điện hàng tháng là 12,9 triệu đồng, mức tăng thêm vào khoảng 869 nghìn đồng/khách hàng sản xuất.

giá điện tăng

Với từng đối tượng sử dụng, tiền điện trả thêm mỗi tháng của các khách hàng là khác nhau. Thấp nhất là tăng thêm 7.000 đồng

"Đối với khách hàng sử dụng nhiều điện, chúng tôi cũng tiến hành khảo sát 40 doanh nghiệp sử dụng nhiều điện trong lĩnh vực sắt thép, xi măng… Ví dụ như điện sản xuất xi măng, có khách hàng sẽ tăng thêm khoảng hơn 7%, tương đương 13 triệu đồng/tháng nhưng có khách hàng tăng thêm tới 94 triệu đồng. Đối với khách hàng sản xuất thép, hộ thấp nhất tăng 5% (khoảng 50 triệu đồng), cao 8,28%...", ông Tuấn cho biết.

Đại diện Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh, lần điều chỉnh giá điện này, cơ quan quản lý không chỉ tính tới tác động tới các nhóm khách hàng mà còn đánh giá tác động tới nền kinh tế chung.

Về tác động tới tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, Bộ Công Thương và Tổng cục Thống kê tính toán, với mức tăng giá điện 8,36% thì sẽ làm giảm 0,22% GDP, và chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng 0,29%. “Giá điện tăng 8,36% thì CPI năm 2019 khoảng 3,3-3,9%, vẫn đảm bảo dưới 4% theo mục tiêu Quốc hội", ông Tuấn nhấn mạnh.

EVN sẽ thu về hơn 20.000 tỷ đồng khi giá điện tăng 8,36%

Trong cuộc họp báo về việc điều chỉnh giá điện năm 2019, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết EVN sẽ thu về thêm hơn 20.000 tỷ đồng khi giá điện tăng 8,36%.

Số tiền này sẽ được dùng để thanh toán các chi phí đầu vào tăng thêm hàng năm. Trong đó, chi phí cho than là hơn 7.000 tỷ đồng, chi phí chênh lệch tỷ giá khí trong bao tiêu là gần 6.000 tỷ đồng. Ngoài ra, EVN cũng phải chi hơn 3.800 tỷ đồng trong số thu thêm nêu trên để thanh toán chênh lệch tỉ giá cho các nhà đầu tư không thuộc EVN.

“Chúng tôi sẽ bổ sung vào hợp đồng mua bán điện để thanh toán chi phí chênh lệch tỷ giá cho các đơn vị bán điện bên ngoài. Bộ Công Thương sẽ ra quyết định nêu rõ từng nhà máy được thanh toán tiền chênh lệch tỷ giá bao nhiêu”, ông Tri cho biết.

Bên cạnh đó, số tiền 20.000 tỷ đồng nêu trên cũng sẽ được trích ra để thanh toán bổ sung cho các nhà đầu tư về quyền khai thác nguồn tài nguyên nước, cùng một số chi phí phát sinh khác mà EVN đã tính toán.

“Tổng các chi phí tăng thêm mà EVN phải thanh toán khoảng 21.000 tỷ đồng. Chúng tôi như một đơn vị trung gian, thu tiền và thanh toán lại cho đối tác”, Phó Tổng giám đốc EVN nói.

Tham dự buổi làm việc có ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN, lãnh đạo các tổng công ty Phát điện 1, 2, đại diện các ban chuyên môn của EVN.

Về phía Tổng công ty Đông Bắc có Đại tá Phương Kim Minh - Tổng giám đốc, Đại tá Nguyễn Đình Phúc - Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các công ty trực thuộc.

Theo Ban Kỹ thuật Sản xuất (EVN), từ cuối năm 2018, EVN và Tổng công ty Đông Bắc đã làm việc và thống nhất về kế hoạch cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) của EVN năm 2019 với khối lượng 6,32 triệu tấn. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các NMNĐ đã hoàn thành ký hợp đồng theo đúng khối lượng 2 bên đã thống nhất.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình cung cấp than của Tổng công ty Đông Bắc cho các NMNĐ của EVN thấp hơn so với yêu cầu và chưa đạt được khối lượng trong quý I theo hợp đồng đã ký là 1,55 triệu tấn. 

Theo Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc Phương Kim Minh, do quý I rơi vào thời điểm Tết âm lịch, nên lực lượng nhân công của Tổng công ty không thể huy động cao để đảm bảo tiến độ cấp than cho các NMNĐ của EVN theo kế hoạch.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cho biết EVN sẽ huy động cao nguồn nhiệt điện than trong những tháng tới và mong muốn Tổng công ty Đông Bắc cung cấp than theo đúng hợp đồng đã ký kết

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cho biết, vào mùa cao điểm nắng nóng năm nay, EVN sẽ phải huy động cao nguồn nhiệt điện. Hiện một số nhà máy nhiệt điện như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình đang phải hoạt động cầm chừng, không có than dự phòng. EVN mong muốn Tổng công ty Đông Bắc, trong những tháng cao điểm mùa khô (tháng 4-6) cung cấp với sản lượng tăng thêm 5% để các NMNĐ có sẵn nguồn nhiên liệu phục vụ phát điện.

Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc Phương Kim Minh cam kết sẽ đảm bảo cung cấp than cho EVN trong những tháng tới

Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc Phương Kim Minh cho biết, Tổng công ty đã đầu tư trang thiết bị tốt nhất để thăm dò, khai thác và vận chuyển than cho các nhà máy điện; đồng thời cam kết cố gắng ở mức cao nhất để đảm bảo cung cấp +5% sản lượng theo yêu cầu và hợp đồng đã ký kết với EVN.